Titel: Kum ba yah
Auteur: ?
Songtext:

Kum ba yah my Lord, kum ba yah.
Kum ba yah my Lord, kum ba yah,
kum ba yah my Lord, kum ba yah.
Oh Lord kum ba yah.

Someone's crying Lord, kum ba yah.( 3 X )
Oh Lord kum ba yah.

Someone's singing Lord, kum ba yah.( 3 X )
Oh Lord kum ba yah.

Someone's praying Lord, kum ba yah.( 3 X )
Oh Lord kum ba yah.