Titel: Oki Oye
Auteur: ?
Songtext:

Oki Oki Oki
Oye Oye Oye
Oki Oki Oki
Oye Oye Oye
Oki
Oye
Oki
Oye
Oki Oki Oki
Oye Oye Oye