Titel: Harlekijn lied
Auteur: ?
Songtext:

Floebelegab stobelegab flop flop flee
Floebelebabba stobelegabba stikke dikke
Drop drop stabba
Gabba hobelegabba stobelegabba flibelegabba
Stikke
Dikke hop stop snee
Reldeldee ge stikke dikke floep stikke flak stikke
Flee
Geflamflam flik flak flik flak stikke dikke
Dropdreep stikke
Stikke drabba floebelegabba stobeligam dee... etc

Hej da haj em

Hej da haj em
Pak em bie de kont en najem