Titel: Zum gali
Auteur: ?
Songtext:

Zum gali gali gali zum gali gali
Zum gali gali gali zum gali gali

Hechalutz le man avodah;
Avodah le man Hechalutz

Avodah le man Hechalutz
Hechalutz le man avodah;

Hechalutz le man hab'tulah
hab'tulah le man Hechalutz

Hashalom le man ha'amin
ha'amin le man Hashalom